اصول فرم و طرح

اصول فرم و طرح
 • نویسنده: وسیوس ونگ
 • مترجمان : آزاده بیداربخت - نسترن لواسانی
 • ناشر : نشر نی
 • سال نشر : چاپ اول ۱۳۸۰ - چاپ یازدهم ۱۳۹۳

فهرست محتویات

 • پیش گفتار
 • کلیات
 • طراحی دوبعدی
  • فصل اول مقدمات
  • فصل دوم فرم
  • فصل سوم تکرار
  • فصل چهارم ساختار
  • فصل پنجم تشابه
  • فصل ششم تغییر تدریجی
  • فصل هفتم نقش های شعاعی
  • فصل هشتم غرابت
  • فصل نهم تباین
  • فصل دهم تمرکز
  • فصل یازدهم بافت
  • فصل دوازدهم فضا
 • فرم دوبعدی
  • بخش اول : جنبه های فرم
  • بخش دوم : طراحی فرم
  • فصل سوم : فرم های بازنمایی شده
 • طراحی سه بعدی
  • فصل اول : مقدمه
  • فصل دوم : سطوح متوالی
  • فصل سوم : ساختارهای دیواره ای
  • فصل چهارم : منشور و استوانه
  • فصل پنجم :‌تکرار
  • فصل ششم : ساختارهای چندوجهی
  • فصل هفتم : سطوح مثلثی
  • فصل هشتم : چهارچوب خطی
  • فصل نهم : لایه های خطی
  • فصل دهم : خطوط ارتباطی
 • واژه نامه توصیفی
 • نمایه


پیش گفتار کتاب

درست دو دهۀ پیش نخستین کتاب من دربارۀ طراحی، به نام اصول طراحی دوبُعدی، منتشر شد. بعد از آن سه کتاب دیگر نوشتم: اصول طراحی سه بعدی، 1977: اصول طراحی رنگی، 1987؛ اصول فرم های دو بعدی که در سال 1988 چاپ شد. هر یک از این کتاب ها بایست کتابی مستقل بود. اما اصطلاحات و رهیافت مشترکشان آن ها را به هم مربوط می کرد. همین امر من و ناشر را به فکر تدوین کتابی انداخت که تلفیقی از سه کتاب دیگر باشد و مقدمه ای جامع، واژه نامۀ توصیفی و نمایه ای با ارجاعات متناسب در آن ذکر شود. معمولا محدودیت هایی در قطع و وزن کتاب اعمال می شود تا چاپ آن برای ناشر و استفاده از کتاب برای خواننده دردسرآفرین نباشد، به همین خاطر کتاب اصول طراحی رنگی در این مجموعه نیامده است. مضمون آن نیز، که با نظریه های رنگ پردازی سروکار دارد، کتاب مذکور را از بقیه مجزا کرده است.

این کتاب، کوششی است بی  ادعا برای ارائۀ روشی عملی در دستور زبان بصری اصول طراحی دو بُعدی، که در بخش اول کتاب آمده است. مقدماتی را با تکیه بر فرم های انتزاعی و مسطح مطرح می کند. اصول فرم های دو بعدی، در بخش دوم، ساخت فرم را شرح می دهد و برای گسترش واژگان بصری خواننده بر جنبه های تصویری تأکید می کند. اصول طراحی سه بعدی، در بخش سوم، امکان به کارگیری عناصر خطی و سطحی را، برای ساخت اشیاء، ایستای سه بعدی در جهان واقع، بررسی می کند. از آنجا که این سه کتاب در اصل، اصول طراحی یکسانی را – البته در سطوح مختلف- مطرح می کند، روابط متقابل میان آنها در کتابی واحد مشخص تر می شود.

متون، نمودارها و تصاویر کتاب های قبلی کم و بیش به شکل اصلی، فقط در قطع بزرگتر، در اینجا آورده شده است. همۀ اصطلاحات کلیدی سه کتاب مذکور در واژه نامۀ توصیفی این کتاب آمده است و به همراه نکته های قبلی می تواند مرجع مفیدی در دستور زبان بصری باشد. نمایه، که فقط عناوین مهم تر و اصطلاحات رایج در آن آمده است، امکان دسترسی سریع به بخش های مورد نظر در متن را فراهم می کند.

تمرکز مقدمۀ کتاب بیشتر دربارۀ آن روش ها و فنون رایانه ای است که به خوانندۀ علاقه مند به بهره گیری از فن آوری های تازه کمک می کند. تصاویر دوبعدی سه کتاب پیشین حاصل ساعت ها طراحی و کار تکمیلی شاگردان سابقم بود، اما اکنون رایانه همین کار را در زمان کوتاهی انجام می دهد. در سال های اخیر، توسعۀ نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه، تغییری بنیادی در کار طراحی و آموزش و یادگیری آن به وجود آورده است، به طوری که امروزه آشنایی با رایانه، برای طراحان امری الزامی به نظر می رسد.
پسرم، بنجامین، در تهیۀ بسیاری از نمودارها و تصاویر این کتاب سهیم بوده است و طراحی جلد و صفحات کتاب نیز از اوست. همسرم، پنسی، در هماهنگ کردن کلی مطالب و تایپ آنها به من کمک کرده است. همچنین از حمایت بی دریغ شرکت آلدوس سپاسگزارم. تمام نمودارها و تصاویر جدید کتاب به کمک برنامۀ نرم افزار گرافیکی Aldus Freehand و Aldus Super Paint تهیه شد و برای صفحه آرایی نیز از برنامۀ Aldus Pagemaker  استفاده شده است.

وسیوس ونگ